Vandringspriser

Vandringspriser

POÄNGPRISER

Statuter Östsvenska Taxklubbens Poängpris Vandringspris

Priset utdelas årligen vid Östsvenska Taxklubbens årsmöte till den uppfödare, som är medlem i ÖsvTK och som med en grupp om fem hundar kan tillgodoräkna sig högsta poäng enligt nedanstående tabell. Minst två av i gruppen ingående hundar skall ha erövrat poäng på såväl jaktprov som utställning. Endast meriter under kvalifikationsåret erövrade i Sverige får medräknas. Varje hund får tillgodoräknas en merit från vardera gruppen utställningar, drev-, gryt- och viltspår.

Priset tillfaller för alltid den uppfödare, som erövrat detsamma minst fem gånger med minst femton olika hundar, som tillgodoräknats poäng.

Priset är skänkt av Östsvenska Taxklubben och utdelas för första gången vid årsmötet 1998 (kvalifikationsår 1997) i samband med klubbens 40-årsjubileum.

Styrelsen för Östsvenska Taxklubben äger rätt att ändra statuterna om särskilda skäl föreligger.

 

Poängtabell Östsvenska Taxklubbens poängpris
Utställning Poäng Grytprov Poäng
Certifikatkvalité 10 Väl godkänt grytanlagsprov 10
1:a pris i kvalitetsklass, placering i chkl, placering i vetkl med HP 6 Godkänt gryt anlagsprov 8
2: a pris i kvalitetsklass, placering i vetkl 4 Godkänt karaktärsprov 4
3.e pris kvalitetsklass 1
Drevprov Poäng Viltspårprov Poäng
Drevcertifikat 10 1:a pris ökl med HP 10
1:a pris 8 1:a pris ökl 8
2:a pris 6 2:a pris ökl 6
3:e pris 4 3:a pris ökl 4
Godkänd i anlagsklass 4

 

Statuter för Zelmaas Vandringspris

 Priset tilldelas årligen den avelstik, tillhörande medlem i Östsvenska Taxklubben, vars avkommor under kvalifikationsåret samlat ihop mest poäng på utställningar och jaktprov i Sverige. Tiken måste själv tidigare erövrat lägst 2:a pris i unghunds- eller öppen klass på utställning samt någon jaktmerit. Hon behöver dock inte längre vara i livet.

 

Poängtabell Zelmaas Vandringspris
Utställning Poäng Grytprov Poäng
Cert, CK 10 Godkänt grytprov 10
1:a pris i kvalitetsklass 6 Väl godkänt grytanlagsprov 10
Placering i chkl 6 Godkänt grytanlagsprov 8
HP vetkl 6 Godkänt apporteringsprov 4
Placering vetkl 4 Godkänt karaktärsprov 3
2:a pris i kvalitetsklass 4
3:e pris i kvalitetsklass 1

 

Drevprov Poäng Viltspårprov Poäng
Drevcertifikat 10 1:a pris ökl med HP 10
1:a pris 8 1:a pris ökl 8
2:a pris 6 2:a pris ökl 6
3:e pris 4 3:a pris ökl 4
  Godkänd i anlagsklass 4

Endast en merit får medräknas inom varje grupp. Dessutom erhåller hund, som under kvalifikationsåret erövrat svenskt utställnings-, drev-, gryt- eller viltspårschampionat, 2 extra poäng, och hund, som blivit godkänd apportör gryt, erhåller 1 extra poäng.

Vid lika poäng får respektive tik varsin inteckning. Priset tillfaller för alltid den hundägare inom Östsvenska Taxklubben, som erövrat detsamma med tre olika tikar.

Klubbens medlemmar skall, i samband med att årsmöteshandlingarna sänds ut, erinras om statuterna och uppmanas att anmäla kandidater till priset, vilket utdelas vid årsmötet.

Priset är skänkt av Kerstin Norberg, Zelmaas kennel, Stockholm, och uppsatt till tävlan med år 1998 som första kvalifikationsår. Donator har rätt att tävla om priset men ej erövra det för alltid.

 

Statuter för Svenska Taxklubbens Jubileumsgryta Vandringspris

 Priset tilldelas årligen den uppfödare, medlem i Östsvenska Taxklubben, som under kvalifikationsåret på officiella utställningar och spårprov med en grupp om högst fem hundar förvärvat högsta poäng enligt nedanstående tabell.

För att förvärva priset för alltid krävs fem inteckningar med grupper om högst fem hundar. I varje grupp skall ingå minst tre nya hundar. Minst tre i gruppen ingående hundar skall ha erövrat Svenskt viltspårschampionat.

Priset är skänkt av Svenska Taxklubben till Östsvenska Taxklubbens 40-årsjubileum 1998, samma år som viltspårschampionatet infördes, och utdelas för första gången vid årsmötet 1999, kvalifikationsår 1998. Styrelsen för Östsvenska Taxklubben äger rätt att ändra statuterna om särskilda skäl föreligger.

Poängtabell Svenska Taxklubbens Jubileumsgryta Vandringspris
Utställning Poäng Viltspårprov Poäng
Cert eller CK 6 1:a pris ökl med HP 10
1:a pris i kvalitetsklass 4 1: a pris ökl 8
Placering i chkl 4 2: a pris ökl 6
HP vetkl 4 3: a pris ökl 4
2:a pris i kvalitetsklass 2 Godkänd i anlagsklass 4
Placering i vetkl 2

Hund, som under kvalifikationsåret erövrat SVCh, tillgodoräknas ytterligare 5 poäng.

Hund, som under kvalifikationsåret erövrat SUvCh, tillgodoräknas ytterligare 2 poäng.

 

Statuter för Pomparnas Vandringspris

Priset utdelas årligen till den tax, tillhörande medlem i Östsvenska Taxklubben, som under kvalifikationsåret samlat ihop flest poäng på utställningar och jaktprov i Sverige. Poäng måste erhållas från utställning och minst två olika jaktprovsformer alternativt från tre starter på samma jaktprovsform (som jaktprov räknas drevprov, grytprov och viltspårprov) för att hunden skall vara kvalificerad att tävla. Jaktproven skall ha skett i Svenska Taxklubbens regi. Högst tio (10) meriter inom varje grupp som hunden erövrat under kvalifikationsåret får medräknas, dock endast en merit från varje start.

Poängtabell Pomparnas vandringspris
Utställning Poäng Viltspårprov Poäng
BIR 14 1:a pris ökl med HP 14
BIM 12 1:a ökl 10
CK 10 2:a ökl 6
HP 8 3:a ökl 4
Placering i chkl 6 Godkänd i anlagsklass 3
1:a pris kvalitetsklass 6
2:a pris kvalitetsklass 4
3:e pris kvalitetsklass 2
Drevprov Poäng Grytprov Poäng
1:a pris 14 Godkänt grytjaktprov 14
2:a pris 10 Väl godkänt grytanlagsprov 14
3:e pris 7 Godkänt grytanlagsprov 10
  Godkänt apporteringsprov 3
  Godkänt karaktärsprov 3

Vid lika poäng får respektive hund var sin inteckning. Priset skall vandra i 15 år och tillfaller för alltid den hundägare, som erövrat flest inteckningar och som fortfarande är medlem i Östsvenska Taxklubben. Skulle flera hundägare ha samma antal inteckningar avgör den högsta totala poängsumman.

Klubbens medlemmar skall, i samband med att årsmöteshandlingarna sänds ut, erinras om statuterna och uppmanas att anmäla sina hundar till tävlan om priset. Priset är skänkt av Ulrika Langenius, Stocksund, för uppmuntran till aktivitet med våra hundar, och uppsatt till tävlan med år 2002 som första kvalifikationsår att utdelas på årsmötet 2003. Donator äger rätt att tävla om priset. Priset får ej graveras, utan foto av respektive hund, som erhåller en inteckning, skall tillsammans med hundens titlar och namn sättas in i den till priset medföljande boken.

 

Rondodrevets Vandringspris

Priset är uppsatt år 2009 av Carina Andersson, Rondodrevets kennel. Donatorn har med priset velat främja avel och uppfödning av skalldrivande strävhåriga taxar. Priset skall utdelas för första gången år 2010 (kvalifikationsår 2009). Det skall vandra i 11 år (2020=kvalifikationsår) för att utdelas sista gången vid årsmötet år 2021. Priset tillfaller för alltid den uppfödare, som – oavsett ordningsföljd- har högsta poängsumman. Priset förvaltas och utdelas av Östsvenska taxklubben på årsmötet.

Priset skall utdelas till den uppfödare, vars grupp omfattar samtliga av vederbörande uppfödda strävhårstaxar, som under det sist förflutna kalenderåret(kvalifikationsåret) tilldelats pris på drevprov i Sverige, Norge, Danmark, Finland, eller Åland. Gruppen skall omfatta minst tre (3) taxar. Ingen i gruppen ingående tax får ha mindre än 2:a pris på officiell utställning. För var och en av de i gruppen ingående taxarna räknas endast en (1) merit och då den högsta, enligt följande poängskala, under kvalifikationsåret erövrade resultat.

Poängtabell Rondodrevets Vandringspris
Pris Poäng
Första pris, drevprov 8
Andra pris, drevprov 5
Tredje pris, drevprov 3
Tilläggspoäng:
Jaktprovschampion 10
På officiell utställning erhållit CK 2
På officiell utställning erhåller första pris 1

Priset skall för året tilldelas den uppfödare som för sin grupp kan tillgodoräkna sig den högsta enligt ovan angivna grunder beräknade poängsumma.

 

Beckholmens poängpris

 Priset utdelas till den tax ägd av medlem i Östsvenska Taxklubben, och som under kvalifikationsåret samlat högst poäng på jaktprov och utställningar i Taxklubbens regi. Högst tre (3) meriter inom varje prov/utställningsform får tillgodoräknas och endast en per starttillfälle.

Priset är testamenterat av Monica Carlerot till Östsvenska tax klubben för att börja tävlas om med början 2017, och sista tävlingsår 2030.

Klubbens medlemmar skall i samband med att årsmöteshandlingarna presenteras erinras om statuter och uppmanas att anmäla sina hundar till tävlan om priset.

 

Poängtabell Beckholmens Poängpris
Utställning Poäng Viltspårprov Poäng
BIR 14 1:a pris ökl med HP 14
BIM 12 1:a ökl 10
CK 10 2:a ökl 7
HP 8 3:a ökl 5
Placering i chkl 6 Godkänt anlagsprov 5
1:a pris kvalitetsklass 6
2:a pris kvalitetsklass 4
3:e pris kvalitetsklass 2
Drevprov Poäng Grytprov Poäng
Drevprovscert 15 Godkänt grytjaktprov 14
1:a pris 14 Väl godkänt grytanlagsprov 14
2:a pris 10 Godkänt grytanlagsprov 10
3:e pris 8 Godkänt apporteringsprov 3
  Godkänt karaktärsprov 3
Nosework Poäng
Särskilt samspel ekipage (SSE) 14
NW 3 10
NW2 7
NW 1 5
Godkänt doftprov 3

Vid lika poäng får hundarna varsin inteckning. Priset skall vandra till och med 2030 och

tillfaller för alltid den hundägare med flest inteckningar och är medlem i Östsvenska Taxklubben.

Vid samma antal inteckningar avgör den högsta totala sammanlagda poängsumman

 

 

Östsvenska Taxklubbens Jubileumsvandringspris

 

Vandringspris skänkt av Svenska Taxklubben i samband med Östsvenska taxklubbens 60-årsjubileum. Priset skall vandra tills klubben fyller 75 år 2033 och då tillfalla den taxägare som har flest inteckningar. Rätt att tävla har medlemmar i Östsvenska Taxklubben. Tävlan om priset baseras på samtliga former av Östsvenska Taxklubbens viltspår under kvalifikationsåret enligt nedanstående poängtabell. Resultatet av sammanlagt högst fem (5) provresultat gäller. Priset är uppsatt till tävlan med början 2018. Hundägaren söker själv priset i samband med Östsvenska Taxklubbens årsmöte.

Poängtabell Östsvenska Taxklubbens Jubileumsvandringspris
Viltspårprov Poäng
Godkänt anlagsspår 4
1:a pris ökl med HP 6
1:a pris ökl 5
2:a pris ökl 3
3:e pris ökl 2

 

Jaktavelskedjans vandringspris

Priset är instiftat till Östsvenska Taxklubbens 25-årsjubileum och skänkt av Erik Karlsson, Olle Lundberg och Anders Ericsson. Den medlem, som önskar tävla om priset, hade att till styrelsen senast 31 december lämna uppgifter därom. Priset utdelas vid Östsvenska Taxklubbens årsmöte för verksamhetsåret 2017. Statuterna har publicerats på Svenska Taxklubbens och Östsvenska Taxklubbens hemsidor samt i tidningen Taxen nr 5-6, 2014.

 

 

VANDRINGSPRISER SPÅR

 

Ursprungstaxen

Priset delas ut till provets bästa tax på Östsvenska Taxklubbens  ordinarie spårprov  på hösten.

För att få priset för alltid krävs 5 inteckningar med minst 2 olika taxar.

Om 2 eller flera taxar får samma  resultat, får de varsin inteckning.

Priset är skänkt av Kristina Ahtela, Bootorps kennel och utdelas för första gången 2015.

Donatorn har rätt att tävla om priset , men ej  få det för alltid.

 

Jan Åkerbergs Vp

Priset går till provets bästa tax i anlagsklass.

Priset går för alltid till den hundägare som med mins 3 olika taxar erhåller 3 inteckningar i priset.

Priset  är skänkt av Jan Äkerberg och uppsatt till tävlan 2000.

 

QIas minnespris

Priset går till provets bästa unghund eller junior (tax).Lägst 1:a i öppen klass erfordras.

Priset är skänkt av Kristina Ahtela till minne av stamtiken SuvCh Klystorps Quirinia Minor och uppsatt till tävlan  1997. Donatorn har rätt att tävla om priset ,men ej erövra det för alltid.

 

Marianne Herdenstams Mp

Priset tilldelas provets bästa långhårig tax av normalstorlek med början 2007. Priset skall vandra i 20 år. Den hundägare som erhållit flest inteckningar får priset för alltid.

Skulle 2 eller flera taxar nå samma resultat, lottas priset dock med inteckning till vardera taxen

Donatorerna har rätt att tävla om priset, men ej erövra det för alltid.

Priset är skänkt av Cecilia Sundberg och Kristina Ahtela 

 

Zelmaas Jessies Mp

Priset tilldelas till den tax som utses till klubbmästare i viltspår. Om flera hundar hamnar på samma poäng får de varsin inteckning.Priset skall vandra 15 år och tillfaller den ägare som får flest inteckningar.

Donatorn har rätt att tävla om priset

Priset är skänkt av Kerstin Norberg, Zelmaas kennel till minne av SEUvCh SEVCH Zelmaas Jessie.

Priset utdelades för första gången 2011.

 

Bockskallets Veteran stop

Till vårspårsprovets bästa veterantax oavsett hårlag med minst 1.a pris under det ordinarie vårspårprovet.

Hunden skall ha fått minst very good i kvalitetsbedömning vid utställning.

Det kan ha erövrats tidigare.

Den hundägare som vid tre tillfällen med minst två olika hundar vunnit priset, erövrar det för alltid.

Priset är skänkt av Gunnel & Leif O Rohlin, Ekerö till tävlan våren 2017.

Donatorn har rätt att tävla om priset, men ej erövra det för alltid.

 

Monica Calerots MP

Till provets näst bästa tax oavsett hårlag med minst 1.a pris under det ordinarie vårspårprovet.

Hunden skall ha fått minst excellent i kvalitetsbedömningvid utställning. Det kan ha erövrats tidigare.

Om flera hundar har samma poäng som näst bästa hund har korthårig normal tax företräde.  Annars får hundarna dela priset med varsin inteckning.

Den hundägare som vid tre tillfällen med minst två olika hundar vunnit priset,erövrar det för alltid.

Priset är uppsatt att börja tävlas om vid vårprovet 2017.

 

Bockskallets T-fat

Bockskallets T-fat till minne av Bockskallets Tarzan & Tanja.

Priset tilldelas provets bästa tax vid Östsvenska TK ordinarie viltspårprov med början våren 2018.

För inteckning till priset krävs att taxen erövrat första pris under spårprovet och bedömts minst very good i kvalitetsbedömning på utställning.

Utställningsmeriten kan ha erövrats tidigare.

För att erövra priset för alltid krävs fyra inteckningar med minst två hundar.

Priset är donerat av Gunnel & Leif O Rohlin Bockskallets kennel, Ekerö.

 

Calerohts MP

Till provets bästa korthårstax med minst 1.a pris under det ordinarie höstspårprovet.

Hunden skall ha fått minst very good i kvalitetsbedömning vid utställning. Det kan ha erövrats tidigare.

Den hundägare som vid tre tillfällen med minst två olika hundar vunnit priset, erövrar det för alltid.

Priset är uppsatt att börja tävlas om vid höstprovet 2017.

 

Spårbrädan

Upplands taxklubbs vandringspris

Priset  delas till bästa tax i anlagsklass.

Priset tillfaller för alltid den uppfödare som först uppnår 4 inteckningar med 4 olika hundar.

Om priset tävlades för första gången  d en 10 maj 1987