Nya champions och poängpriser

Hej!
Har du anmäld att din hund blivit champion under 2017. Om inte är det hög tid att göra det senast 4/2. Skriv ett mail till Sanna Lahenvirta lahenvirtasanna@gmail.com.
Berätta vad hunden heter, vad du som ägare heter och vilken typ av championat hunden erhållit.
Detsamma gäller om du vill tävla om poängpriserna. Här nedan följer information om hur du räknar ut poängen på de olika priserna.

 

Poängpriser att utdelas vid årsmötet, verksamhetsåret 2017
 
Om särskiljning enligt statuter ej kan ske tilldelas hundarna varsin inteckning i priset. Innehav av priset lottas.

 

 

 

Statuter Östsvenska Taxklubbens Poängpris Vandringspris
 
Priset utdelas årligen vid Östsvenska Taxklubbens årsmöte till den uppfödare, som är medlem i ÖsvTK och som med en grupp om fem hundar kan tillgodoräkna sig högsta poäng enligt nedanstående tabell. Minst två av i gruppen ingående hundar skall ha erövrat poäng på såväl jaktprov som utställning. Endast meriter under kvalifikationsåret erövrade i Sverige får medräknas. Varje hund får tillgodoräknas en merit från vardera gruppen utställningar, drev-, gryt- och viltspår.
Priset tillfaller för alltid den uppfödare, som erövrat detsamma minst fem gånger med minst femton olika hundar, som tillgodoräknats poäng.
Priset är skänkt av Östsvenska Taxklubben och utdelas för första gången vid årsmötet 1998 (kvalifikationsår 1997) i samband med klubbens 40-årsjubileum.
Styrelsen för Östsvenska Taxklubben äger rätt att ändra statuterna om särskilda skäl föreligger.
 
Poängtabell Östsvenska Taxklubbens poängpris
 
Utställning
Poäng
Grytprov
Poäng
Certifikatkvalité
10
Väl godkänt grytanlagsprov
10
1:a pris i kvalitetsklass, placering i chkl, placering i vetkl med HP
6
Godkänt gryt anlagsprov
8
2:a pris i kvalitetsklass, placering i vetkls
4
Godkänt karaktärsprov
4
3.e pris kvalitetsklass
1
Drevprov
Poäng
Viltspårprov
Poäng
Drevcertifikat
10
1:a pris ökl med HP
10
1:a pris
8
1:a pris ökl
8
2:a pris
6
2:a pris ökl
6
3:e pris
4
3:a pris ökl
4
 
Godkänd i anlagsklass
4


 

 

Statuter för Zelmaas Vandringspris

 

Priset tilldelas årligen den avelstik, tillhörande medlem i Östsvenska Taxklubben, vars avkommor under kvalifikationsåret samlat ihop mest poäng på utställningar och jaktprov i Sverige. Tiken måste själv tidigare erövrat lägst 2:a pris i unghunds- eller öppen klass på utställning samt någon jaktmerit. Hon behöver dock inte längre vara i livet.
Poängtabell Zelmaas Vandringspris
 
Utställning
Poäng
Grytprov
Poäng
Cert, ck
10
Godkänt grytprov
10
1:a pris i kvalitetsklass
6
Väl godkänt grytanlagsprov
10
Placering i chkl
6
Godkänt grytanlagsprov
8
HP vetkl
6
Godkänt apporteringsprov
4
Placering vetkls
4
Godkänt karaktärsprov
3
2:a pris i kvalitetsklass
4
3:e pris i kvalitetsklass
1
Drevprov
Poäng
Viltspårprov
Poäng
Drevcertifikat
10
1:a pris ökl med HP
10
1:a pris
8
1:a pris ökl
8
2:a pris
6
2:a pris ökl
6
3:e pris
4
3:a pris ökl
4
 
Godkänd i anlagsklass
4
Endast en merit får medräknas inom varje grupp. Dessutom erhåller hund, som under kvalifikationsåret erövrat svenskt utställnings-, drev-, gryt- eller viltspårschampionat, 2 extra poäng, och hund, som blivit godkänd apportör gryt, erhåller 1 extra poäng.
Vid lika poäng får respektive tik varsin inteckning. Priset tillfaller för alltid den hundägare inom Östsvenska Taxklubben, som erövrat detsamma med tre olika tikar.
Klubbens medlemmar skall, i samband med att årsmöteshandlingarna sänds ut, erinras om statuterna och uppmanas att anmäla kandidater till priset, vilket utdelas vid årsmötet.
Priset är skänkt av Kerstin Norberg, Zelmaas kennel, Stockholm, och uppsatt till tävlan med år 1998 som första kvalifikationsår. Donator har rätt att tävla om priset men ej erövra det för alltid.


 

 

Statuter för Svenska Taxklubbens Jubileumsgryta Vandringspris

 

Priset tilldelas årligen den uppfödare, medlem i Östsvenska Taxklubben, som under kvalifikationsåret på officiella utställningar och spårprov med en grupp om högst fem hundar förvärvat högsta poäng enligt nedanstående tabell.
För att förvärva priset för alltid krävs fem inteckningar med grupper om högst fem hundar. I varje grupp skall ingå minst tre nya hundar. Minst tre i gruppen ingående hundar skall ha erövrat Svenskt viltspårschampionat.
Priset är skänkt av Svenska Taxklubben till Östsvenska Taxklubbens 40-årsjubileum 1998, samma år som viltspårschampionatet infördes, och utdelas för första gången vid årsmötet 1999, kvalifikationsår 1998. Styrelsen för Östsvenska Taxklubben äger rätt att ändra statuterna om särskilda skäl föreligger.
Poängtabell Svenska Taxklubbens Jubileumsgryta Vandringspris
 
Utställnig
Poäng
Viltspårprov
Poäng
Cert eller ck
6
1:a pris ökl med HP
10
1:a pris i kvalitetsklass
4
1:a prsi ökl
8
Placering i chkls
4
2:a prsi ökl
6
HP vetkl
4
3:a prsi ökl
4
2:a pris i kvalitetsklass
2
Godkänd i anlagsklass
4
Placering i vetkl
2
Hund, som under kvalifikationsåret erövrat SVCh, tillgodoräknas ytterligare 5 poäng.
Hund, som under kvalifikationsåret erövrat SUvCh, tillgodoräknas ytterligare 2 poäng.


 

 

Statuter för Pomparnas Vandringspris

 

Priset utdelas årligen till den tax, tillhörande medlem i Östsvenska Taxklubben, som under kvalifikationsåret samlat ihop flest poäng på utställningar och jaktprov i Sverige. Poäng måste erhållas från utställning och minst två olika jaktprovsformer alternativt från tre starter på samma jaktprovsform (som jaktprov räknas drevprov, grytprov och viltspårprov) för att hunden skall vara kvalificerad att tävla. Jaktproven skall ha skett i Svenska Taxklubbens regi. Högst tio (10) meriter inom varje grupp som hunden erövrat under kvalifikationsåret får medräknas, dock endast en merit från varje start.
Poängtabell Pomparnas vandringspris
 
Utställning
Poäng
Viltspårprov
Poäng
BIR
14
1:a pris ökl med HP
14
BIM
12
1:a ökl
10
CK
10
2:a ökl
6
HP
8
3:a ökl
4
Placering i chkl
6
Godkänd i anlagsklass
3
1:a pris kvalitetsklass
6
2:a pris kvalitetsklass
4
3:e pris kvalitetsklass
2
Drevprov
Poäng
Grytprov
Poäng
1:a pris
14
Godkänt grytjaktprov
14
2:a pris
10
Väl godkänt grytanlagsprov
14
3:e pris
7
Godkänt grytanlagsprov
10
 
Godkänt apporteringsprov
3
 
Godkänt karaktärsprov
3
Vid lika poäng får respektive hund var sin inteckning. Priset skall vandra i 15 år och tillfaller för alltid den hundägare, som erövrat flest inteckningar och som fortfarande är medlem i Östsvenska Taxklubben. Skulle flera hundägare ha samma antal inteckningar avgör den högsta totala poängsumman.
Klubbens medlemmar skall, i samband med att årsmöteshandlingarna sänds ut, erinras om statuterna och uppmanas att anmäla sina hundar till tävlan om priset. Priset är skänkt av Ulrika Langenius, Stocksund, för uppmuntran till aktivitet med våra hundar, och uppsatt till tävlan med år 2002 som första kvalifikationsår att utdelas på årsmötet 2003. Donator äger rätt att tävla om priset. Priset får ej graveras, utan foto av respektive hund, som erhåller en inteckning, skall tillsammans med hundens titlar och namn sättas in i den till priset medföljande boken.
 


 

 

Rondodrevets Vandringspris

 

Priset är uppsatt år 2009 av Carina Andersson, Rondodrevets kennel. Donatorn har med priset velat främja avel och uppfödning av skalldrivande strävhåriga taxar. Priset skall utdelas för första gången år 2010 (kvalifikationsår 2009). Det skall vandra i 11 år (2020=kvalifikationsår) för att utdelas sista gången vid årsmötet år 2021. Priset tillfaller för alltid den uppfödare, som – oavsett ordningsföljd- har högsta poängsumman. Priset förvaltas och utdelas av Östsvenska taxklubben på årsmötet.
Priset skall utdelas till den uppfödare, vars grupp omfattar samtliga av vederbörande uppfödda strävhårstaxar, som under det sist förflutna kalenderåret(kvalifikationsåret) tilldelats pris på drevprov i Sverige, Norge, Danmark, Finland, eller Åland. Gruppen skall omfatta minst tre (3) taxar. Ingen i gruppen ingående tax får ha mindre än 2:a pris på officiell utställning. För var och en av de i gruppen ingående taxarna räknas endast en (1) merit och då den högsta, enligt följande poängskala, under kvalifikationsåret erövrade resultat:
 
Poängtabell Rondovredets Vandringspris
Pris
Poäng
Första pris, drevprov
8
Andra pris, drevprov
5
Tredje pris, drevprov
3
Tilläggspoäng:
Jaktprovschampion
10
På officiell utställning erhållit CK
2
På officiell utställning erhåller första pris
1
 
Priset skall för året tilldelas den uppfödare som för sin grupp kan tillgodoräkna sig den högsta enligt ovan angivna grunder beräknade poängsumma.


 

 

Beckholmens poängpris

 

Priset utdelas till den tax ägd av medlem i Östsvenska Taxklubben, och som under kvalifikationsåret samlat högst poäng på jaktprov och utställningar i Taxklubbens regi. Högst tre (3) meriter inom varje prov/utställningsform får tillgodoräknas och endast en per starttillfälle.
Priset är testamenterat av Monica Carlerot till Östsvenska tax klubben för att börja tävlas om med början 2017, och sista tävlingsår 2030.
Klubbens medlemmar skall i samband med att årsmöteshandlingarna presenteras erinras om statuter och uppmanas att anmäla sina hundar till tävlan om priset.
Poängtabell Beckholmens Poängpris
Utställning
Poäng
Viltspårprov
Poäng
BIR
14
1:a pris ökl med HP
14
BIM
12
1:a ökl
10
CK
10
2:a ökl
7
HP
8
3:a ökl
5
Placering i chkl
6
Godkänt anlagsprov
5
1:a pris kvalitetsklass
6
2:a pris kvalitetsklass
4
3:e pris kvalitetsklass
2
Drevprov
Poäng
Grytprov
Poäng
Drevprovscert
15
Godkänt grytjaktprov
14
1:a pris
14
Väl godkänt grytanlagsprov
14
2:a pris
10
Godkänt grytanlagsprov
10
3:e pris
8
Godkänt apporteringsprov
3
 
Godkänt karaktärsprov
3
Nosework
Poäng
Särskilt samspel ekipage (SSE)
14
NW 3
10
NW2
7
NW 1
5
Godkänt doftprov
3
Vid lika poäng får hundarna varsin inteckning. Priset skall vandra till och med 2030 och
tillfaller för alltid den hundägare med flest inteckningar och är medlem i Östsvenska Taxklubben.
Vid samma antal inteckningar avgör den högsta totala sammanlagda poängsumman
 

 

Östsvenska taxklubbens Årsmöte och Jubileumsmiddag

Vår klubb fyller 60 år 2018 och det kommer vi naturligtvis fira under hela det kommande året! Startskottet blir en jubileumsmiddag i samband med vårt årsmöte. Årsmötet och middagen hålls i den trivsamma festlokalen Källaren Peder Muur, mitt i centrala Stockholm.

Tag med make/maka, partner eller vän och fira med oss! Kuverten kostar 300:-/person och utöver mat ingår två glas öl/vin.

Tid och plats:  17 februari 2018, kl. 18.30, Källaren Peder Muur,  Surbrunnsgatan 25, Stockholm.  Vi börjar med årsmötet kl. 15.00 och avslutar med middagen.

Obs! Begränsat antal kuvert till middagen så tveka inte, anmäl Dig/Er redan nu till Peter Ekelund på peter.ekelund01@telia.com. När Du fått bekräftelse från Peter skall betalning ske till postgiro 55 86 13-6. Märk betalningen med “Jubileumsmiddag + namn på deltagare. Observera att Din plats inte är garanterad förrän betalning skett.

P.S. För frågor, uppgifter om allergier, bokning av tal etc., skicka ett meddelande till Peter.

Anmäl senast 8/2, men anmäl så snart som möjligt! Vi räknar med att få plats med högst 80 gäster.

Årsberättelsen hittar ni här

Kurs i nosework!

Anmäl Dig och Din tax till nosework nybörjarkurs.

Max 7 deltagare. Kostnad per deltagare 1400:-. Varje deltagare får även ett startkit.

Kursen genomförs fyra lördagar i mars (3+10+17+24 mars).

Tiden är kl. 12.00 – 14.00

Plats Hundhallen, G:a Nynäsvägen 3F, Haninge.

Är du intresserad? Anmäl ditt intresse till Peter Ekelund på mailadress peter.ekelund01@telia.com

Sista anmälningsdag är 20 februari.

 

RESULTAT FRÅN ORDINARIE DREVPROVET

RESULTAT FRÅN ORDINARIE DREVPROVET 16 – 18 NOVEMBER 2017

Tre hundar var anmälda. Alla kom till start. Resultatet blev:

Lassos Bisse, Ägare Mikael Dusanovic, uppfödare Lars Sundström fick ett 1:a pris RÅ med 46 poäng

Fiskeså Mindy. Ägare Christer Schierbeck, uppfödare Marianne Lindqvist fick ett 1:a pris RÅ med D-cert och 53 poäng

Mariebergs Rysta. Ägare Peter Carlsson, uppfödare Carl Söderberg fick ett 3:e pris RÅ med 39 poäng

Är Du nyfiken på NOSEWORK?

Nosework är den nya populära hundsporten som passar taxen som hand i handske! Nu finns chansen att prova på och se om detta passar Dig och Din tax. Vi kommer träna inomhus  den 27 januari mellan kl. 12.00 – 15.00 i Hundhallen i Haninge. Lena Svenblad kommer vara vår instruktör.

Adressen är Gamla Nynäsvägen 3F i Haninge. Pris 300:-/ekipage. Max antal 7 ekipage. Anmäl till peter.ekelund01@telia.com. Sista anmälningsdag 31/12.

 

Jaktavelskedjan

Vandringspriset Jaktavelskedjan utdelas av Östsvenska Taxklubben, men är även
öppet att söka för medlemmar i andra lokalklubbar.
Priset utdelas till den medlem i Svenska Taxklubben som den 31 december föregående år var ägare till den vinnande strävhåriga taxhanen. Nu gäller alltså 2016 som kvalifikationsår.
Priset instiftades till Östsvenska Taxklubbens 25-årsjubileum 1983 av ägarna till tre framstående taxar i tre led: Hölö-Ludde, Dacke och Ugglebergets Joker.
Donatorerna ville med priset främja och stimulera aveln av skalldrivande, exteriört
goda strävhåriga hantaxar fallna efter strävhåriga föräldrar.

  1. Berättigade att tävla om priset är hantaxar med minst fem avkomlingar som under kvalifikationsåret tilldelats pris på drevprov i Sverige, Norge eller Finland. Hantaxen ska vara vid liv vid kvalifikationsårets ingång och ska själv ha 1:a pris på drevprov och lägst very good på utställning.
  2. För avkommorna gäller att de ska ha tilldelats lägst good på officiell utställning
    samt uder kvalifikationsåret tilldelats pris på drevprov. Poäng får tillgodoräknas
    för ett prov, det högst poängsatta priset.
  3. Poäng för pris på drevprov under året (gäller endast avkomlingarna): 1:a pris 8 poäng, 2:a pris 5 poäng och 3:e pris 3 poäng. Tilläggspoäng för ck/cert på utställning ger både hantaxen och avkomlingarna 5 poäng. Tilläggspoäng för JdCh ger både hantaxen och avkomlingarna 10 poäng.
  4. Priset tilldelas den hantaxägare som för sin grupp, hantaxen och avkomlingar kan tillgodoräkna sig den högsta poängsumman, dock krävs att lägst 20 poäng kan tillgodoräknas avkomlingarna, samt att minst en av dem har fått ett 1:a pris på drevprov.
  5. För hantaxägare som tidigare tilldelats priset gäller att gruppen avkomlingar ska omfatta minst tre taxar som inte tidigare ingått i vinnande grupp.
  6. Priset tillfaller för alltid den hantaxägare som erövrat priset tre gånger och då med minst två olika hantaxar.

Ansökan skickat senast 31 december (året efter kvalifikationsåret) till Leif O Rohlin
Slåttervägen 42 178 37 Ekerö alt: rohlinsyahoo.se

Resultat från höstens ordinarie viltspårsprov 2017

Anlagsklass
TAX, KORTHÅRIG DVÄRG
Hanar
STRAX LEOPOLD SE10522/2016
Uppf Lindström Kjell & Sixtfors Jan Grödinge Äg. Hellsvik Linda Hässelby
Pris: Godkänd

 

TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR
Tikar
BOCKSKALLETS KLINGA SE46468/2016
Uppf Rohlin Leif O & Rohlin Gunnel Ekerö Äg. Rohlin Leif O & Rohlin Gunnel Ekerö
Pris: Godkänd

 

Öppen klass
TAX, KORTHÅRIG DVÄRG
Hanar
TAXCELENT GIBSON SE12396/2016
Uppf & Äg Gabler Christian Upplands Väsby
Pris: 1:a pris

 

TAX, KORTHÅRIG DVÄRG
Tikar
TAXCELENT HEDDA S58364/2008 f 20080821
Uppf & Äg Gabler Christian Upplands Väsby
Pris: 1:a pris

 

TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG
Hanar
PRINS VALENTINO ROZI T AV SIMMATORP SE19014/2016
Uppf Nyström Paulin Margareta & Paulin F Järfälla Äg. Lundberg Maria Kungsängen
Pris: 3:e pris

 

TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR
Hanar
KNACKY-KNAVE’S INDIANA SE18563/2015
Uppf Jansson Ingemari Västerås Äg. Johansson-Obel Eva Danderyd
Pris: 0 pris

 

TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR
Hanar
HEDEBY HUNTING’S ARAMIS SE40492/2014
Uppf Rundqvist Matts Folke & Rundqvist H Tystberga Äg. Hagblom Håkan Täby
Pris: 3:e pris

 

ZELMAAS GUSTEN SE29978/2013
Uppf Norberg Kerstin Lidingö Äg. Östberg Stockholm
Pris: 0 pris

 

TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR
Tikar
BOCKSKALLETS TANJA S48329/2004
Uppf & Äg Rohlin Leif O & Rohlin Gunnel Ekerö
Pris: 1:a pris

 

LJUSVATTNETSBERGETS STELLA SE29130/2016
Uppf Burlin Benny Skellefteå Äg. Negert Johan Vallentuna
Pris: 0 pris

 

PLAYADEL BERGS VIDSÖKANDE VIVECA SE53773/2011
Uppf Nordqvist Mervi Emkarby, Åland Äg. Lundin Annika Farsta
Pris: 1:a pris med HP

 

QUICKMATCH OEMOTSTÅNDELIGA OMI SE29757/2016
Uppf Fransson Gunilla & Gustafsson Per Umeå Äg. Armandt Fredrik & Anette Österskär
Pris: 1:a pris

 

ZELMAAS GAIA SE29974/2013
Uppf Norberg Kerstin Lidingö Äg. Norberg Kerstin Lidingö
Pris: 1:a pris

 

KLUBBMÄSTARE
Klubbmästare blev BOCKSKALLETS TANJA S48329/2004
Uppf & Äg Rohlin Leif O & Rohlin Gunnel Ekerö

 

VANDRINGSPRISER
Ursprungstaxen gick till PLAYADEL BERGS VIDSÖKANDE VIVECA
Uppf Nordqvist Mervi Emkarby, Åland Äg. Lundin Annika Farsta

 

Quias minnespris gick till QUICKMATCH OEMOTSTÅNDELIGA OMI
Uppf Fransson Gunilla & Gustafsson Per Umeå Äg. Armandt Fredrik & Anette Österskär

 

Jan Åkerbergs vandringspris gick till STRAX LEOPOLD
Uppf Lindström Kjell & Sixtfors Jan Grödinge Äg. Hellsvik Linda Hässelby

 

Marianne Herdenstams minnespris delades ej ut.

 

Carlerots minnespris * gick till TAXCELENT HEDDA
Uppf & Äg Gabler Christian Upplands Väsby

 

* Carlerots minnespris är ett vandringspris som instiftades sedan Monica Carlerot testamenterat tillbaka en del vandringspriser hon vunnit genom åren. Statuterna för detta pris är i korthet: “Till provets bästa korthårstax med minst 1.a pris under det ordinarie östspårprovet. Hunden skall ha fått minst very good i kvalitetsbedömning vid utställning. Det kan ha erövrats tidigare.
Den hundägare som vid tre tillfällen med minst två olika hundar vunnit priset, erövrar det för alltid.
Priset är uppsatt att börja tävlas om vid höstprovet 2017.”