Dags att lämna in motioner till TF (Taxfullmäktige)

Nästa år är det Taxfullmäktige. Dit har varje medlem möjlighet att skicka in motioner som berör sådana centrala frågor som vi inte kan fatta beslut om i vår egen lokalklubb. Ni kan välja att skicka dem direkt till HS, men ni kan också skicka dem till Östsvenska Taxklubbens styrelse om ni vill att vi ska behandla dem och eventuellt ta motionen som vår egen. Det senare betyder i stora drag att vi i Östsvenska Taxklubben ställer oss bakom motionen och driver frågan i TF. Skulle beslutet bli att vi inte tar motionen som vår egen kommer ni meddelas detta den 12:e september så att ni själv kan skicka den till HS sekreterare om ni så önskar.

Vill ni skicka den till Östsvenska Taxklubben måste vår sekreterare ha motionen senast den 7:e september.

Önskar ni skicka den direkt till HS utan att låta Östsvenska taxklubbens styrelse behandla motionen måste HS sekreterare ha motionen senast den 15:e september.

Motionen måste i båda fallen vara underskriven, men det går att skanna in en underskriven motion och skicka den per e-post.

SvTKs  stadgar § 7 mom 6 säger att en motion ska vara utformad så att den leder fram till ETT förslag till beslut.

Hur ska då en motion vara formulerad? Här följer en text hämtad från SKK:s sidor:

” Ibland kommer det in motioner till klubbarna, som är skrivna så att det är näst intill omöjligt att förstå vad motionären egentligen vill, och det finns exempel på att motioner inte har tagits upp för att de saknat yrkanden eller på annat sätt inte varit korrekt formulerade. Det är egentligen inte så svårt att skriva en motion som är både korrekt och lättbegriplig. Följ bara följande enkla tips:

  • Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om
  • Brödtext – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt!
  • Yrkande – motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till. “

Här hittar ni ett exempel på en kortfattad motion